prove-it-1424779

Zasiłki z tytułu umowy o pracę w PIT-37

Oprócz standardowego wynagrodzenia za pracę, osoba zatrudniona może ubiegać się o wypłatę świadczeń wynikających z tytułu ubezpieczenia. Należy jednak to prawidłowo uwzględnić w rocznej deklaracji podatkowej.

Wynagrodzenie chorobowe
Jeżeli chodzi o zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego PIT 37 należy odpowiednio wypełnić, tak aby kwoty pieniężne otrzymywane za czas choroby wykazać we właściwych rubrykach deklaracji. Wynagrodzenie chorobowe to świadczenie przysługujące wyłącznie z tytułu stosunku pracy bądź stosunków pokrewnych, dlatego powinno być ujęte w tych samych pozycjach PIT-37, co standardowe wynagrodzenie za pracę. Kwoty wynikające z wynagrodzenia chorobowego nie będą w żadnen szczególny sposób wyróżnione na PII-11, dlatgo przy przepisywaniu kwot na PIT-37 można nawet nie zauważyć, że dotyczą wynagrodzenia chorobowego. Zasiłek chorobowy wypłacany przez zakład pracy lub ZUS należy wpisać do pól wskazujących tzw. inne źródła przychodów. W PT-40A dostarczonym przez ZUS kwota będzie wyszczególniona właśnie pod taką nazwą.

Zasiłek rehabilitacyjny
Osoba rozliczająca się na formularzu PIT-37 może także skorzystać z zasiłku rehabilitacyjnego. Wypłaty tego zasiłku dokonuje ZUS bądź zakład pracy. W obu przypadkach kwota wynikająca z tego tytułu powinna być ujęta w PIT-11 (PIT-11A), jak również w deklaracji rocznej w rubryce “inne źródła przychodów”.
pieniądze-biznes-kalkulator-sprzęt-biurowy-długopis_121-1818
Uwaga! Oprócz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego do przychodów z innych źródeł zalicza się także: alimenty, stypendia, dotacje i subwencje, dopłaty, nagrody, kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej osobie bądź członkowi rodziny, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oraz wypłaty z IKZE, itp. Jest to jedynie przykładowy katalog, gdyż w rzeczywistości nie sposób wymienić wszystkich tego rodzaju przychodów i nie określają ich także szczegółowo przepisy ustawy o PIT. Nie oznacza to jednak, że jeżeli osoba uzyskała przychody z innych źródeł to zawsze wystąpi podatek, gdyż niektóre z nich (w całości lub w części) są zwolnione z opodatkowania.